Nova regulació del registre de la jornada laboral

  • Posted by PratSabat
  • On 22 Març, 2019
  • 1 Comments

El Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, ha modificat l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors, instaurant l’obligació de l’empresa a garantir el registre diari de jornada, que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària existent. Aquesta mesura entra en vigor el 12 de maig de 2019 com a nova regulació del registre de la jornada laboral

Si bé fins ara el registre de jornada només era obligatori pels treballadors a temps parcial i pels supòsits de realització d’hores extraordinàries, aquesta obligació ara s’estén a la resta de treballadors. Quines obligacions implica això? Són les següents:

  1. Totes les empreses han de registrar dia a dia la jornada realitzada per la seva plantilla, fent constar l’horari d’entrada i de sortida de cada persona treballadora.
  2. Les empreses hauran de guardar aquests registres durant quatre anys.
  3. Aquests registres romandran a disposició del treballador, els seus representants i la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
  4. L’incompliment d’aquesta obligació de registre es considerarà infracció greu sancionable amb una multa màxima de 6.250 euros (apt. 5 de l’article 7 LLISOS).
  5. Els calendaris laborals o els quadrants horaris no es consideren un registre de jornada a l’efecte de complir amb el que s’estableix per l’Estatut dels Treballadors.

Forma de registre: Quin sistema serà necessari establir?

El tipus de sistema de registre respondrà a la lliure elecció de l’empresa, sempre que garanteixi la fiabilitat i invariabilitat de les dades i reflecteixi, com a mínim, cada dia de prestació de serveis, l’hora d’inici i l’hora de finalització de la jornada.

Excepte futura modificació normativa que ho especifiqui podrà realitzar-se mitjançant sistemes manuals, analògics o digitals.

Mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa o, en defecte d’això, decisió de l’empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors de l’empresa, podria negociar-se la forma d’organitzar i documentar aquest registre de jornada.

La supervisió de la realització d’hores extres i el control de la jornada és, des de fa temps, un dels objectius de la Inspecció de Treball, a qui se li ha facilitat enormement el seu treball, fent especial èmfasi en sectors com l’hostaleria o el comerç.

 

1 Comentario

InstaFollowFast.com
  • Ago 5 2019
El Codi Civil de Catalunya regula les maneres d emancipaci i en concret s n per matrimoni, per consentiment dels qui exerceixen la potestat parental o la tutela o per resoluci judicial. en el seu cas en trobar em en el segon cas, que l emancipaci per consentiment requereix que el menor tingui al menys 16 anys i que aquest la consenti. L emancipaci per consentiment s atorga en un escriptura publica o per compareixen a davant l autoritat judicial del Registre Civil, i s ha d inscriure la resoluci al Registre Civil, doncs si no es fa no te cap validesa. Josep PRAT RIUR Advocat

Leave Reply

L'adreça electrònica no es publicarà.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this