Canvis en la gestió de la incapacitat temporal

  • Posted by Prat Sàbat Advocats
  • On 16 juny, 2016
  • 0 Comments

El passat 1 de desembre de 2015 va entrar en vigor la IM ESS/1187/2015 que ha canviat alguns aspectes de gestió i control dels processos per incapacitat temporal (IT) en els primers 365 dies de durada i va aprovar els nous models d’informes mèdics de baixa, confirmació de baixa i alta en els processos d’IT que s’han de començar a utilitzar a partir d’aquesta data.

En aquest sentit, un dels canvis més significatius fa referència a la modificació dels informes de confirmació, donat que fins la data, després de l’informe de baixa, s’expedeix el primer informe de confirmació el quart dia de baixa i, a partir del mateix, la resta s’expedien cada set dies.

A partir d’ara el sistema varia en funció de la durada estimada de cada baixa mèdica:

 

A) Expedició dels informes mèdics de baixa i confirmació de baixa.

 

– Els informes mèdics de baixa s’expedeixen a través del servei públic de salut, o a través de la mútua en cas de tractar-se de AT/EP, immediatament després del reconeixement mèdic del treballador.

– Els informes de confirmació s’entreguen en funció de la durada estimada del procés, conforme les següents directrius:

 

a) Processos de duració estimada molt curta –menys de 5 dies naturals-.

El facultatiu emet l’informe de baixa i alta en el mateix acte mèdic. A l’informe es consignen les dades relatives a la baixa i l’alta i la data de la mateixa (coincident amb el dia de la baixa o en els 3 dies següents);
El treballador pot sol·licitar un nou reconeixement mèdic el dia fixat com a data d’alta. El facultatiu, si considera que no s’ha recuperat emet un informe de confirmació de baixa que deixa sense efecte l’alta prevista en l’informe de baixa.

 

b) Procés de duració estimada curta –de 5 a 30 dies naturals-.

El facultatiu consigna en l’informe de baixa la data de la següent revisió mèdica prevista que no pot accedir en més de 7 dies naturals a la data de la baixa mèdica. El segon i els successius informes de confirmació s’expedeixen cada 14 dies naturals, com a màxim..

 

c) Procés de duració estimada mitja –de 31 a 60 dies naturals-.

El facultatiu consigna en l’informe de baixa la data de la següent revisió mèdica prevista que no pot excedir en més de 7 dies naturals a la data de la baixa mèdica. El segons i els successius informes de confirmació s’expedeixen cada 28 dies naturals, com a màxim.

 

d) Procés de duració estimada llarga -61 o més dies naturals-.

El facultatiu consigna en l’informe de baixa la data de la següent revisió mèdica prevista que no pot excedir en més de 14 dies naturals a la data de la baixa mèdica. El segon i successius informes de confirmació s’expediran cada 35 dies naturals, com a màxim.

Independentment de la durada estimada del procés, el metge del servei públic de salut pot expedir l’alta mèdica per curació o millora quan considera que el treballador ha recuperat la seva capacitat laboral o quan existeix proposta d’incapacitat permanent o s’inicia una situació de maternitat. Així mateix, també es pot emetre l’alta mèdica per la incompareixença del treballador a les revisions mèdiques.

 

B) Declaració d’alta mèdica. La tramitació de l’informe d’alta, que determina l’extinció de l’IT, varia segons per qui sigui emès:

 

a) Facultatiu del servei públic de salut o pel metge de la mútua en cas de tractar-se d’accident laboral o malaltia professional, immediatament després del reconeixement mèdic del treballador.

b) Inspectors mèdics dels serveis públics de la salut.

c) Inspectors mèdics adscrits l’INSS o l’ISM.

Normes de tramitació comunes:

a) Remissió dels informes mèdics a l’INSS pels serveis públics de salut i les mútues: per via telemàtica, de manera immediata i, en tot cas, en el primer dia hàbil següent al de la seva expedició o 2 dies hàbils següents si el facultatiu no disposa de mitjans.

b) Entrega dels informes al treballador i a l’empresa: el metge que expedeix l’informe entrega 2 còpies al treballador –una per a ell i una altra per a l’empresa-.

El treballador ha de presentar a l’empresa els informes de baixa i confirmació en 3 dies i l’informe d’alta en les 24 hores següents a la seva expedició. En els processos de durada estimada molt curta l’informe d’alta/baixa es presenta la còpia en les 24 hores següents.

Finalitzada la relació laboral, els informes del treballador en situació d’IT destinats a l’empresa es presenten a l’entitat gestora o a la mútua que cobreix la prestació econòmica d’IT. Si procedeix el pagament directe del subsidi, el treballador ha de presentar a aquestes entitats la còpia destinada a l’empresa en els mateixos terminis.

 

c) Obligacions d’empresa. Són les següents:

– Consignar en l’informe de baixa: dades sobre cotització –a efectes de base reguladora de l’IT-, clau del codi nacional d’ocupació, codi de la província del centre de salut i les dades identificatives del procés i de l’empresa definits en el sistema (RED);

– Transmetre els informes a l’INSS a través del sistema RED amb caràcter immediat o dins el termini màxim de 3 dies hàbils a partir de la seva recepció;

– Conservar les còpies dels informes mèdics en suport paper durant un termini de 4 anys des de la data de presentació telemàtica dels mateixos.

 

d) INSS: transmet a la mútua –immediatament o el primer dia hàbil al de la seva recepció- els informes dels treballadors respecte dels que cobreixen la prestació econòmica per IT en cas de contingències comunes.

 

​Luis Moreno Prat
Advocat

PRAT SÀBAT ADVOCATS

 

0 Comentarios

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this