Diferències entre societat civil i societat limitada

  • Posted by Prat Sàbat Advocats
  • On 1 desembre, 2016
  • 0 Comments
  • Announcements, Business, Clients, Finance, Funds, Legal, Updates, Urban

És habitual, a l’hora d’iniciar una nova activitat, consultar sobre quina és la millor forma legal per explotar el negoci. Això fa que es plantegi sobre si és millor la forma de societat civil, o la de societat limitada.

La societat civil, tal i com es defineix el Codi Civil, és un negoci jurídic pel qual dues o més persones s’obliguen a posar en comú diners, béns o indústria, amb l’ànim de repartir els guanys. Per tant, els socis poden ser capitalistes (si aporten diners o béns), o industrials (si aporten el seu treball o indústria). La seva constitució no requereix una forma especial, llevat que s’aportin béns immobles; en aquest cas és obligatòria l’atorgament d’escriptura pública. No s’imposa un capital mínim, i pot ser administrada per un sol soci, o per varis, bé de forma mancomunada o solidària. És important destacar que en aquesta societat la responsabilitat pels deutes socials s’estén al patrimoni personal dels socis, tant el present com el que puguin tenir en un futur.

En quant a la societat limitada o de responsabilitat limitada, és una societat de capital, de naturalesa mercantil. Pot ser constituïda per dos o més persones (físiques o jurídiques), o per una de sola (i en aquest cas es denomina societat unipersonal). La seva constitució requereix l’atorgament d’escriptura pública davant de Notari, amb uns estatuts, i inscriure’s al Registre Mercantil. És necessari un capital mínim de 3.000 euros, en aportacions en diners o en béns. Aquest capital es divideix en participacions entre el socis, en proporció a les seves aportacions. Ha de tenir un nom o denominació social propi, i que no hagi estat emprat abans. La seva administració pot recaure en una persona, en vàries (mancomunada o solidària), o bé en un consell d’administració. En aquest tipus de societat, com indica el seu nom, la responsabilitat dels socis queda limitada tan sols al capital que haguessin aportat a la societat. Per tant, no es posa en risc el patrimoni personal.

Una i altra forma tenen avantatges i inconvenients. La societat civil ha destacat tradicionalment per no ser tan formal com la societat limitada, tant en la seva constitució com en el seu funcionament (per exemple, no hi ha en la civil l’obligació del dipòsit de comptes al Registre Mercantil que sí tenen les societats limitades). Per contra, la responsabilitat dels socis pels deutes de la societat és més gran en les civils, ja que responen amb el seu patrimoni present o futur, cosa que no passa en la societat limitada.

Fins fa poc una altra diferència era la seva tributació. En el cas de les societats civils eren els socis qui tributaven per IRPF. En canvi, les societats limitades tributen per l’Impost de Societats. Aquesta situació va canviar a partir de gener de 2016, en que es va establir que tributarien també per l’Impost de Societats les societats civils que tinguessin objecte mercantil, excloent les que es dediquessin a activitats agràries, forestals, mineres o professionals. Per tant, en l’actualitat no hi hauria massa diferències pel que fa al seu règim fiscal.

No és possible donar una regla general a la pregunta de quin és el tipus de societat que més convé. La solució dependrà de varis factors, que s’han de veure cas per cas. Per això, des del nostre despatx us oferim el nostre consell professional per tal d’oferir la millor solució a les vostres circumstàncies.

 

0 Comentarios

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this