Sancions derivades de l’Estat d’Alarma

  • Posted by Prat Sàbat Advocats
  • On 25 març, 2020
  • 0 Comments
  • covid-19

Amb la declaració de l’estat d’alarma del Reial Decret 463/2020 de 14 de març de 2020, i les mesures que comporta, també ha sorgit la possibilitat de sancionar els comportaments o conductes que infringeixin les seves disposicions, especialment les referents a la limitació de circulació de les persones del seu article 7. Però quines són aquestes sancions?

 

Principals sancions derivades de l’Estat d’Alarma

El Reial Decret el règim sancionador en el seu article 20: “El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo diez de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.”

Això no ens aclareix massa, ja que es remet al que preveu la Llei Orgànica 4/1981dels estats d’alarma, excepció i setge, en el seu article 10: “Uno. El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes.”

Per tant, ens trobem amb una normativa que es remet a altre, que per la seva part no fa més que remetre’s al que diuen les lleis. Tot això no és més que una obvietat (les lleis estan per aplicar-les), però pot generar una inseguretat a la ciutadania si no sap quines lleis són les que sancionen l’incompliment o resistència a les ordres de l’autoritat.

Així, dintre d’aquesta normativa sancionadora, hem d’esmentar, en primer lloc el Codi Penal, en relació als delictes d’atemptat contra l’autoritat, resistència i desobediència, dels articles 550 a 556 del CP.

El delicte d’atemptat contra l’autoritat es dóna quan s’agredeix o, amb intimidació greu o violència, s’oposa resistència greu a l’autoritat, als seus agents o funcionaris públics, o escometre’ls quan s’hagin en l’exercici de les seves funcions. A aquests efectes, s’equiparen als agents de l’autoritat els funcionaris sanitaris; membres de les Forces Armades; bombers, sanitaris o equips de socors; personal de seguretat privada, tots ells en l’exercici de les seves funcions.

 

Aquest delicte es castiga amb pena de presó d’un a quatre anys i multa de tres a sis mesos, quan fos contra autoritat; quan fos contra les altres persones, de presó de sis mesos a tres anys.

 

En quant al delicte de resistència i desobediència, té lloc quan es dóna una resistència o desobediència greu a l’autoritat o els seus agents en l’exercici de les seves funcions, o al personal de seguretat privada degudament identificat que actuï en cooperació i sota el comandament de les Forces i Cossos de Seguretat.
En aquest cas, les penes són de presó de tres mesos a un any o multa de sis a divuit mesos.

Finalment, pels que faltessin al respecte i consideració deguda a l’autoritat en l’exercici de les seves funcions, es preveu una pena de multa d’un a tres mesos.

Aquesta normativa penal es complementa amb la Llei Orgànica 4/2015 de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana (l’anomenada “llei mordassa”), i que possiblement serà la norma més aplicada. Dintre de les infraccions que contempla, serien aplicables en l’actual situació:

– Greus: Article 36.6 “La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación.”

Es sanciona amb multa de 601 a 30.000 euros.

– Lleus: Article 37.4 “Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal.”

Article 37.15 “La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo, cuando no constituya infracción grave.”

Es sanciona amb multa de 100 a 600 euros.

Ara bé, també s’ha de tenir en compte altre normativa específica. Seria el cas de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública. En aquest cas, el seu article 58 contempla i gradua les possibles infraccions.

– Molt greus:

1.º La realización de conductas u omisiones que produzcan un riesgo o un daño muy grave para la salud de la población.
2.º El incumplimiento, de forma reiterada, de las instrucciones recibidas de la autoridad competente, o el incumplimiento de un requerimiento de esta, si este comporta daños graves para la salud.
3.º Las que sean concurrentes con otras infracciones sanitarias graves, o hayan servido para facilitar o encubrir su comisión.
4.º La reincidencia en la comisión de faltas graves en los últimos cinco años.

Es sanciona amb multa de 60.001 a 600.000 euros.

– Greus:

1.º La realización de conductas u omisiones que puedan producir un riesgo o un daño grave para la salud de la población, cuando ésta no sea constitutiva de infracción muy grave.
2.º La denegación de apoyo, auxilio o colaboración a los agentes de la autoridad sanitaria.
3.º El incumplimiento de las instrucciones recibidas de la autoridad competente, si comporta daños para la salud, cuando no sea constitutivo de infracción muy grave.
4.º La resistencia o la obstrucción de aquellas actuaciones que fueren exigibles, de acuerdo con lo previsto en esta ley.
5.º El incumplimiento de comunicación de información y resto de obligaciones conforme a lo dispuesto en el Título I de esta ley, cuando revista carácter de gravedad.
6.º La reincidencia en la comisión de infracciones leves, en los últimos doce meses.

Es sanciona amb multa de 3.001 a 60.000 euros.

– Lleus:

1.º El incumplimiento de la normativa sanitaria vigente, si las repercusiones producidas han tenido una incidencia escasa o sin trascendencia directa en la salud de la población.
2.º Aquellas infracciones que conforme a lo establecido en este artículo no se califiquen como graves o muy graves.

Es sanciona amb multa de fins a 3.000 euros.

I finalment, també s’ha de tenir en compte la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, que també té el seu propi catàleg d’infraccions en el seu article 45, d’entre les quals destaquem les següents:

– Molt greus:

– En las emergencias declaradas, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes o los miembros de los servicios de intervención y asistencia. Así como de los deberes de colaboración a los servicios de vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas. Cuando suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.
– La comisión de una segunda infracción grave en el plazo de un año.

Aquestes infraccions es sancionen amb multa de 30.001 a 600.000 euros.

– Greus

– En las emergencias declaradas, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes o los miembros de los servicios de intervención y asistencia. Así como de los deberes de colaboración a los servicios de vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas. Cuando no suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.
– La comisión de una tercera infracción leve en el plazo de un año.

Les sancions previstes són multa de 1.501 a 30.000 euros.

– Lleus

– Cualquier otro incumplimiento a esta ley que no constituya infracción grave o muy grave.

Les infraccions lleus se sancionaran amb multa de fins 1.500 euros.

Com veieu, el repertori d’infraccions és molt ample, i amb el risc que una mateixa conducta pugui estar sancionada en diferents lleis. Ara bé, cal tenir en compte que sempre serà possible fer els recursos corresponents en el marc del procediment sancionador. Tant a nivell administratiu com judicial. Een el cas dels delictes penals, s’haurà de seguir el corresponent procediment judicial.

De tota manera, i en l’actual situació, recomanem seguir puntualment les instruccions de les autoritats. És molt el que tenim en joc tots plegats.

PRAT SÀBAT ADVOCATS
Sempre al vostre costat

This post is also available in: Spanish

 

0 Comentarios

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this